ori­ginal energy finland

Kolmen miljoonan euron remontti ilman yhtiövastikkeen nousua

Tur­ku­lainen 14 ker­ros­talon talo­yhtiö teki kolmen mil­joonan euron ener­gia­re­montin ilman tar­vetta nostaa yhtiövastiketta.

AS OY RIUTOJA Turun kau­niissa Runos­mäessä kattaa 14 ker­ros­taloa ja 303 asuntoa. Talo­yhtiö oli aikanaan Suomen suurin. Talo­yh­tiössä on ollut pitkään puhetta läm­mi­tys­jär­jes­telmän muut­ta­mi­sesta, nykyi­sestä kau­ko­läm­möstä tulevaan maa­lämpöön. 

Talo­yhtiön sijait­se­minen poh­ja­ve­sia­lu­eella tuotti kui­tenkin epä­var­muutta, onko maa­lämpöön siir­ty­minen alun perinkään mah­dol­lista. ELY-kes­kuk­selle tee­tetyn sel­vi­tyksen jälkeen poh­ja­ve­sialue muu­tettiin niin, että talo­yhtiön tontti rajattiin poh­ja­ve­sia­lueen ulko­puo­lelle. 

Nyt yhtiön pihalla 78 maa­läm­pö­kaivon poraukset ovat käyn­nissä ja 386 kWp aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmä tuottaa yhtiölle uusiu­tuvaa sähköä suun­ni­telmien mukaan jo elo­kuussa. Kaiken tulisi olla val­mista jou­lu­kuuhun 2024 men­nessä. 

“Yksi suu­rim­mista tavoit­tei­samme pro­jek­tille oli vas­tik­keiden pitä­minen ennallaan sekä poh­ja­ve­sia­lueen turvaaminen.” 

Taloyhtiö on tyytyväinen hankkeen etenemiseen

 ”Yksi suu­rim­mista tavoit­tei­samme pro­jek­tille oli vas­tik­keiden pitä­minen ennallaan sekä poh­ja­ve­sia­lueen tur­vaa­minen. Tavoit­teis­samme onnis­tuttiin hyvin, koska OE Fin­landin avulla ARA-rahoi­tus­ha­ke­muk­semme hyväk­syttiin ja kau­pun­gilta ELY-kes­kuk­selta saatu poh­ja­ve­sia­lueiden sel­vitys rajasi talo­yh­tiömme poh­ja­ve­sia­lueen ulko­puo­lelle”, Palo­koski kertoo. 

Remontti maksaa koko­nai­suu­dessaan noin 3 mil­joonaa euroa. Laa­dukkaan ener­gia­sel­vi­tyksen ansiosta, hanke pys­tyttiin tuot­tamaan täysin ilman yhtiö­vas­tik­keiden nousua. Hankkeen takai­sin­mak­sua­jaksi on las­kettu olevan 7–8 vuotta. 

”Pro­jekti on mennyt alusta tähän asti niin hyvin kuin suinkaan mah­dol­lista. Olen varma siitä, että lop­pukin pro­jek­tista menee yhtä hyvin. Val­vonta ja talous­seu­ranta on ollut asian­mu­kaista, jämptiä ja reaa­liai­kaista. Tilaajana pysytään hyvin kar­talla missä mennään” kom­mentoi Palo­koski. 

Laa­duk­kaalla ener­gia­sel­vi­tyk­sellä pys­tytään tuot­tamaan suu­riakin hank­keita ilman, että inves­tointi näkyy asukkaan vas­ti­ke­mak­suissa. 

teksti: Aleksi Rastas, Rasmus Vuo­ri­linna 

Yksi vastaus

 1. I am an apartment owner/​resident in this housing company (As Oy Riutoja) but was not able to be present for the pre­sen­tation you gave. Sorry for writing in English which is my mother tongue. HOWEVER PLEASE RESPOND IN FINNISH LAN­GUAGE AS I AM SURE THAT WILL REDUCE THE EFFORT FOR YOU.

  I am very inte­rested in this project, because not only as a sha­re­holder but also as someone who is inte­rested in these technologies.

  I have a couple of ques­tions. I’m not con­fident that I could ask our esteemed but elderly chaiman Palo­koski and/​or understand his res­ponse but I’m sure be would be willing to answer these ques­tions if I could ask him. 

  1. Did your plans for this project leave open the pos­si­bility of retaining District Heating as a backup for maa­lämpö and heat recovery from ven­ti­lation systems? Are the old District heating heat exc­hangers to be removed in the project? 

  2. When heat is reco­vered from the vented air, how is it used? Will all 14 buil­dings implement heat recovery?

  3. Of the 14 buil­dings, how many will have heat pumps ins­talled? Are the systems ìso­lated from each other? If one or two heat pumps are out of action for any reason, can the other parts of the system provide back up heating? 

  4. Will there be any hot water storage in the new system? I imagine that the existing hot water system feeds directly from the District Heating system which has very hot supply. But I imagine that ground source project cannot supply a lot of heat as quickly as the old system, so will there be a risk of water taps supplying at a lower tem­pe­rature in futere when demand is high?

  4. Have you discussed with the Riutoja board, the pos­si­bility of re cer­ti­fying the buil­dings energy efficiency ratings? I see that this is one of your ser­vices. We had a major upgrade just about 3 years ago with new triple glazIng and new wall insu­lation but as far as I know the efficiency rating has been unc­hanged. A better efficiency rating will improve the value of the pro­perty. Have you an estimate of what the new rating might be. 

  By way of com­pen­sation, if ever you decide to implement an English Lan­guage web site, I will be more than happy to review the content for grammar and other errors and make sug­ges­tions without payment. Like Mr Palo­kiski, I am retired these days.