Ori­ginal Energy Finland

Kohti energiatehokkuutta, uusiutuvia energian lähteitä ja parempaa energiataloutta.

Meillä OE FINLAND:ssa on unelma nol­lasta. Se tar­koittaa tuo­tetun ja käyt­töö­no­tetun energian tehok­kaampaa hyö­dyn­tä­mistä — ener­gia­hukan nollaamista.

Me uskomme, että voimme yhdessä päästä tähän tavoit­teeseen teke­mällä kau­as­kan­toisia ja vii­saita valintoja. Me voimme esi­mer­kiksi jo infra­suun­nit­te­lussa ottaa huo­mioon, että miten hyö­dyn­nämme toi­saalla syn­tyvää huk­ka­lämpöä toi­saalla tar­vit­tavaan läm­mit­tä­miseen. Tätä hukkaenergian

hyö­dyn­tä­mistä kut­summe ener­gia­kier­to­ta­lou­deksi. Me voimme myös valin­noil­lamme vai­kutta mihin ener­gia­läh­teisiin panos­tamme tule­vai­suuden energiatuotannossa.

Meillä on joka­päi­väinen vastuu omista valin­nois­tamme ja siitä, että min­kä­laisen maa­pallon me jätämme perin­nök­semme. Jos sinä jaat meidän unel­mamme ota yhteyttä, jotta voimme suun­ni­tella paremman tule­vai­suuden yhdessä.

OE Finland — kumppaninne kaikissa energia-asioissa

ENERGIATEHOKKUUS

Tehok­kaalla energian käy­töllä on paitsi talou­del­lisia myös eko­lo­gisia vaikutuksia.

ENERGIAKIERTOTALOUS

Käyttöön otetun energian tehok­kaampi hyö­dyn­tä­minen on sijoit­ta­mista huomiseen.

ENERGIAN TUOTANTO

Siir­ty­minen uusiu­tuvaan ener­giaan ja kohti ener­giao­ma­va­rai­suutta on arvovalinta.