Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Yrityksen kehittämisavustus

Keski-Suomen Elin­keino-, lii­kenne- ja ympä­ris­tö­keskus on myön­tänyt Orignal Energy Finland Oy:n hank­keelle: Ener­gia­te­hok­kuuden val­von­ta­palvelu kehit­tä­mi­sa­vus­tusta han­ke­haussa: Yri­tysten kehit­tä­mi­sa­vus­tushaku Varsinais-Suomi.

Euroopan alue­ke­hi­tys­ra­hasto (EAKR) sekä Keski-Suomen Ely-keskus on myön­tänyt hank­keelle kehit­tä­mi­sa­vusta, mikä on mah­dol­lis­tanut hankkeen toteut­ta­misen laadukkaasti.

Hank­keessa tar­koi­tuksena on ollut rakentaa ole­massa olevien kiin­teis­töjen läm­mitys- ja talo­tek­nisten jär­jes­telmien ener­gia­te­hok­kuuden val­vonta- ja moni­to­roin­ti­työkalu. Lop­pu­tu­loksena hank­keessa syntyi: Pal­ve­lu­tuote kiin­teis­töjen ener­gia­te­hok­kuuden moni­to­roi­mi­seksi ja paran­ta­mi­seksi sekä asia­kas­por­taali teh­tyjen toi­men­pi­teiden seu­rantaa ja rapor­tointia varten sekä poh­jatyö teko­älyyn poh­jau­tu­valle kiin­teis­tö­tie­tojen / ener­gian­ku­lutus / läm­mi­tys­lait­teis­tojen (jär­jes­telmien) toi­min­ta­kyvyn ana­ly­soin­nille ja seurannalle.

Hank­keelle on myön­netty tukea: 49 693 €