ori­ginal energy finland

Yksillöllinen energiaratkaisu on kiinteistön tarpeisiin, sijaintiin ja ominaisuuksille suunniteltu

Yksi­löl­linen ener­gia­rat­kaisu on juuri kyseisen kiin­teistön tai kiin­teis­tö­ko­ko­nai­suuden tar­peisiin suun­ni­teltu rat­kaisu, jossa on huo­mioitu kat­ta­vasti niin kiin­teistön tai kiin­teis­töjen yksi­löl­liset omi­nai­suudet, rajoitteet, mah­dol­li­suudet kuten myös kiin­teistön omis­tajan ja käyt­tä­jienkin aset­tamat tavoitteet - Kun nämä kaikki osa­te­kijät pys­tytään ottamaan huo­mioon jo han­ketta suun­ni­tel­taessa ja eri vaih­toehtoja tar­kas­tel­taessa on toteu­tuksena kaikkien kan­nalta paras mah­dol­linen lopputulos.

Pelkän kiin­teistön läm­mi­tys­jär­jes­telmän vaihdon avulla saa­vu­tetaan mah­dol­lisia säästöjä kiin­teistön ener­gian­ku­lu­tuk­sesta, joka on jo yksistään suu­ri­töinen ja mer­kittävä inves­tointi, mutta on kui­tenkin vain yksi vaih­toehto muiden mah­dol­listen rat­kai­sujen jou­kossa – Lähes aina paras mah­dol­linen lop­pu­tulos on kui­tenkin yhdis­telmä useita eri­laisia toi­men­pi­teitä, jotka ovat kul­lekin kiin­teis­tölle yksilöllisiä.

Energiaratkaisu

Ori­ginal Energy Finland Oy:n (OE Finland) tar­joama rat­kaisu tähän kaikkeen on älykäs OE Smart Energy Simu­lation -palvelu, jossa kiin­teistön omi­nai­suudet ja rakenteet mal­lin­netaan, sanee­raus­koh­teissa ole­massa olevat rat­kaisut, tek­niikka ja nykyiset energian kulu­tus­tiedot huo­mioidaan parasta mah­dol­lista lop­pu­tu­losta simu­loi­taessa ja tar­kas­tel­taessa. OE Smart Energy Simu­lation etsii parhaan mah­dol­lisen rat­kaisun ääret­tö­mästä mää­rästä mah­dol­lisia lop­pu­tu­loksia ja useista eri mer­kit­tä­vistä läh­tö­koh­dista käsin tar­kas­teltuna. Laa­dimme asiak­kail­lemme lop­pu­tu­lok­seksi kat­tavan raportin simu­loinnin tulok­sista ja vaih­toeh­toi­sista rat­kai­suista sekä teemme suo­si­tuksen toteu­tet­ta­vasta koko­nais­rat­kai­susta: Oli läh­tö­kohtana sitten kiin­teistön – tai ener­gia­rat­kaisun elin­kaaren aikaiset kus­tan­nukset, mah­dol­li­simman alhaiset hii­li­diok­si­päästöt, tietty tavoi­teltava ener­gia­to­dis­tus­luo­kitus tai mikä tahansa muu asiak­kaamme kan­nalta mer­kittävä kri­teeri. Esit­tä­mis­sämme koko­nais­rat­kai­suissa on aina huo­mioitu kiin­teistön ener­gia­ta­lou­del­li­suuden lisäksi myös kunkin kiin­teistön yksi­löl­liset omi­nai­suudet, - käyt­tö­olo­suhteet, kuten myös sisäil­masto ja sen läm­pö­ti­la­tasot – Täten myöskään kiin­teistön käyt­tö­olo­suhteet eivät kärsi mah­dol­li­sesta ener­gia­rat­kai­sus­tamme huolimatta.

Esit­tä­mämme ener­gia­rat­kai­sueh­do­tuksen lisäksi hoi­damme asiakkaan niin halu­tessa myös han­kinnan kil­pai­lu­tuksen, LVIS-suun­nit­telun ja hankkeen val­vonnan. Lisäksi voimme tarjota mah­dol­liset val­vonta- ja seurantapalvelut.

Ori­ginal Energy Finland Oy on energia-alan puo­lu­eeton asian­tuntija, jonka esit­tämät rat­kaisut on valittu ennen kaikkea asiak­kai­demme etua valvoen sekä kiin­teistön käyt­tö­olo­suhteet huomioiden.

”Yksi­löl­li­sesti suun­ni­tellun ener­gia­rat­kaisun avulla saa­vu­tetaan paras mah­dol­linen lop­pu­tulos niin kiin­teistön omis­tajan, käyt­täjän kuin sijoi­tetun pää­omankin kan­nalta koko kiin­teistön elin­kaaren ja elin­kaa­ri­kus­tan­nusten kan­nalta tarkasteltuna”

Kysy energia-asiantuntijaltamme