ori­ginal energy finland

Energiakatselmukset

Suurten yritysten energiakatselmukset tulivat pakolliseksi vuonna 2015. Jos konsernin tai yrityksen yhteenlaskettu henkilömäärä on yli 250 tai liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43 miljoonaa euroa, se katsotaan suureksi yritykseksi.

Yri­tyksen ener­gia­kat­selmus koostuu käy­tän­nössä kah­desta osasta: var­si­nai­sesta yri­tyksen ener­gia­kat­sel­muk­sesta, jossa kar­toi­tetaan koko yri­tyksen tai kon­sernin ener­gian­käyttöä, sekä kiin­teis­töihin teh­tä­vistä ener­gia­kat­sel­muk­sista eli koh­de­kat­sel­muk­sista. Molem­mista laa­ditaan raportti, jossa eri­tellään yri­tyksen ener­gian­ku­lu­tusta sekä esi­tellään toi­men­pi­teitä sen vähentämiseksi.

Siinä missä yri­tyksen ener­gia­kat­sel­mus­ra­portti perustuu kir­jal­lisiin tie­toihin, koh­de­kat­sel­muk­sessa tietoja saadaan myös yri­tyksen kiin­teis­töissä teh­tävien koh­de­kier­rosten avulla. Niissä tar­kas­tellaan kiin­teistön ener­gia­te­hok­kuutta ja etsitään mah­dol­lisia sääs­tö­toi­men­pi­teitä. Niistä kan­nat­ta­vaksi havaitut kir­jataan ylös raporttiin.

Ener­gia­kat­selmus kan­nattaa nähdä ennen kaikkea inves­tointina, sillä useim­miten kat­sel­mus­kus­tan­nukset saadaan kui­tattua melko nopeasti havait­tujen sääs­tö­toi­men­pi­teiden ansiosta. Taval­li­simmin ener­gian­ku­lu­tusta saadaan nipis­tettyä valais­tuk­sesta, ilman­vaih­dosta ja jääh­dy­tys­jär­jes­tel­mistä. Kat­sel­muksen ansiosta sääs­tetään sähkön ja lämmön osalta kes­ki­määrin 15–30 pro­senttia ja veden osalta 0–10 pro­senttia. Ori­ginal Energy Fin­landin esit­tämät rat­kaisut ottavat huo­mioon tek­niset toteu­tukset siten, ettei esi­mer­kiksi asu­mis­viih­tyvyys kärsi tai kiin­teistön käyt­tö­olo­suhteet muutoin vaarannu.

Kat­sel­muksen poh­jalta ehdo­tet­tavat toi­men­piteet eivät aina ole pel­kästään ole­massa olevien jär­jes­telmien käytön opti­mointia. Joskus ener­gian­ku­lu­tuksen kutis­ta­minen on jär­ke­vintä tehdä panos­ta­malla esi­mer­kiksi uusiu­tuvaa energiaa tuot­taviin rat­kai­suihin kuten aurin­ko­säh­kö­jär­jes­telmän asennukseen.

Kysy energia-asiantuntijaltamme