ori­ginal energy finland

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjälkilaskenta rakennushankkeen elinkaaren ajalta on yleistynyt voimakkaasti lähivuosina ja sen merkityksellisyys kasvaa jatkuvasti.

Yleis­ty­miseen on vai­kut­tanut alan kasvava kiin­nostus sekä ympä­ris­tö­mi­nis­teriön lähi­tu­le­vai­suuden tavoite hii­li­ja­lan­jäljen huo­mioi­mi­sesta raken­nus­hank­keiden viran­omai­soh­jauk­sessa. Useat alan joh­tavat toi­mijat las­kevat ja ohjaavat toi­min­tansa hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kennan perusteella.

Hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta raken­nuksen suun­nit­te­lu­vai­heessa antaa todel­lisen kuvan raken­ta­misen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sista ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuden koko elin­kaaren hii­li­ja­lan­jälkeen.  Raken­ta­mis­vaiheen hii­li­ja­lan­jäljen pie­nen­tä­minen on nopein tapa saada tuloksia, koska raken­nus­vai­heessa sääs­tö­vai­kutus on välitön, ja raken­nus­vaiheen ympä­ris­tö­vai­ku­tukset vas­taavat noin 25 vuoden käyttöä.

Hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta tarjoaa yksi­tyis­koh­taisen ja kon­kreet­tisen rapor­toinnin, jonka tavoit­teena on hyö­dyn­net­tävyys ja ohjat­tavuus hank­keessa. Asiakas hyötyy mm. saa­tujen tulosten tul­kin­noista, elin­kaaren pääs­töjen ver­tai­luista ja raken­nus­ma­te­ri­aalien ana­lyy­seista. Las­kennan tulos esi­tetään raken­nus­osa­koh­tai­sesti, mikä hel­pottaa mer­kit­tä­vimpien raken­nusosien tar­kas­telua ja edistää vai­ku­tus­kei­nojen löytämistä.

Hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta perustuu eri­tyi­sesti raken­nus­hank­keiden las­kentaan kehi­tetyn las­ken­ta­työ­kalun käyttöön. Las­kenta nou­dattaa euroop­pa­laisia stan­dardeja (ensi­si­jai­sesti EN 15978 Assessment of envi­ron­mental per­for­mance of buil­dings – Calcu­lation method) sekä Suomen kan­sal­lista las­ken­taoh­jetta. Las­kenta perustuu kat­tavaan raken­nus­tuot­teiden tie­to­kantaan, joka koostuu par­haasta saa­ta­villa ole­vasta tie­dosta. Las­ken­ta­tiedot muo­dos­tuvat pääosin koti­mai­sista ympä­ris­tö­se­los­teista (EPD) sekä raken­nus­tuot­teiden ympä­ris­tö­se­los­teista, joita on täy­den­netty euroop­pa­laisten tuot­teiden tiedoilla.

Hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kenta tarjoaa yksi­tyis­koh­taisen ja kon­kreet­tisen rapor­toinnin, jonka tavoit­teena on hyö­dyn­net­tävyys ja ohjat­tavuus hank­keessa. Rapor­toin­ti­malli mah­dol­listaa raport­tiasun muu­tokset tilaajan toi­veiden mukaan.

Las­ken­ta­me­net­telyn läh­tö­tie­tojen han­kinta on jous­tavaa, jolloin luo­tettava ja ver­tai­lu­kel­poinen las­ken­ta­tulos saadaan jo luon­nos­suun­nit­te­lu­vai­heessa. Raken­nus­vaiheen las­kennan tulos esi­tetään raken­nus­osa­koh­taisina tuloksina, joka hel­pottaa mer­kit­tä­vimpien raken­nusosien tar­kas­telua ja edistää vai­ku­tus­kei­nojen löytämistä.

Kysy energia-asiantuntijaltamme