ori­ginal energy finland

energiapalvelut keskitetysti

Raken­nusten ener­gia­luo­ki­tukset sekä kiris­tyvät ener­gia­mää­räykset aset­tavat tule­vai­suu­dessa yhä enemmän haas­teita raken­nusten energiatehokkuudelle.

Hyvin suun­ni­tel­luilla raken­ne­rat­kai­suilla ja talo­tek­ni­sillä jär­jes­tel­millä saa­vu­tetaan haluttu ener­gia­te­hok­kuustaso ja luodaan raken­nuksen käyt­tä­jille tar­peen­mu­kaiset sisäilman olosuhteet.

Ori­ginal Energy Finland Oy tarjoaa koko­nais­val­taisen paketin yri­tyk­sille ja kiin­teis­tö­no­mis­ta­jille, jotka suun­nit­te­levat kiin­teistön raken­ta­mista tai perus­kor­jausta ja haluavat lop­pu­tu­lok­sesta ener­gia­rat­kai­suiltaan sekä -kus­tan­nuk­siltaan tehokkaan.

  • raken­nuksen 3D-mallin luo­minen ener­gia­tar­kas­teluja varten
  • ener­gian­ku­lu­tuksen sekä mitoi­tus­tehon las­kenta, vaih­toeh­toiset ratkaisut
  • ener­gia­to­dis­tukset ja -selvitykset
  • raken­nuksen sisä­läm­pö­ti­lojen tarkastelut
  • jääh­dy­tys­tarpeen las­kenta sekä pas­sii­viset jäähdytysratkaisut
  • ener­gia­kor­jaus­rat­kai­sujen ver­tailu, inves­tointien kannattavuuslaskenta
  • elin­kaa­ri­kus­tan­nus­las­kenta

Ori­ginal Energy Finland Oy:n toi­min­nassa asiakkaan tarpeet ovat aina toi­min­tamme läh­tö­kohtana. onnis­tumme vaa­ti­vim­mis­sakin pro­jek­teissa yhdis­tä­mällä vankan koke­muksen ja ajan­ta­saisen asiantuntemuksemme.

Kysy energia-asiantuntijaltamme