ori­ginal energy finland

Rakennusten elinkaarikustannukset

Kiinteistön käyttö- ja ylläpitokustannukset vaikuttavat voimakkaasti investoinnin kannattavuuteen ja myös kiinteistön arvoon.

Elin­kaa­ri­kus­tan­nusten las­kenta suun­nit­te­lu­vai­heessa auttaa raken­nut­tajaa löy­tämään mah­dol­liset ris­ki­te­kijät ja ohjaamaan han­ke­suun­nit­telua kus­tan­nusten optimoimiseksi.

Hankkeen elin­kaa­ri­las­kennan avulla mal­lin­netaan ja arvioidaan kaikki raken­nuksen kus­tan­nukset sen elin­kaaren ajalta. Se huomioi inves­toin­ti­kus­tan­nusten lisäksi raken­nuksen yllä­pi­to­kus­tan­nukset (mm. huolto, energia, siivous, jäte, vakuu­tukset ja kiin­teis­tövero) sekä kun­nos­sa­pi­to­kus­tan­nukset.  Las­kennan avulla voidaan opti­moida ener­gian­ku­lu­tusta ja arvioida veden, läm­mi­tyksen ja sähkön kus­tan­nuksia tule­ville vuosille.

Tulok­sista las­ketaan lisäksi takai­sin­mak­suaika sekä sijoi­tetun pääoman tuotto.

Kysy energia-asiantuntijaltamme