ori­ginal energy finland

Energiatodistus

Energiatodistuksen avulla on mahdollista vertailla rakennusten energiatehokkuutta erityisesti osto- ja vuokraustilanteissa.

Ener­gia­to­distus perustuu ainoastaan raken­nuksen omi­nai­suuksiin. Todis­tuk­sessa otetaan huo­mioon muun muassa eristys, ikkunat, ilman­vaihto ja läm­mitys. Koska ver­tailun koh­teena ovat raken­nuksen omi­nai­suudet, asuk­kaiden ener­gian­ku­lu­tus­tot­tu­mukset eivät vaikuta raken­nuksen energialuokkaan.

Ener­gia­te­hok­kuus­luokan avulla kuvataan raken­nuksen koko­nai­se­nergian kulu­tusta astei­kolla A–G. Ener­gia­te­hok­kuus­luokan mää­rittää las­ken­nal­linen ener­gialuku, joka koostuu raken­nuksen vuo­tui­sesta ostoe­nergian tar­peesta neliö­metriä kohti. Las­ken­nassa pai­no­tetaan eri­laisia ener­gia­muotoja ker­toi­milla, suosien uusiu­tuvia energiamuotoja.

Ener­gia­to­dis­tuk­sesta on luet­ta­vissa myös las­ken­nal­linen ener­gian­ku­lutus ilman eri ener­gia­muo­tojen pai­no­tuksia. Lisäksi vanhan kohteen todis­tuk­sesta on näh­tä­vissä toteu­tunut energiankulutus.

Ener­gia­luokkaa voi parantaa esi­mer­kiksi läm­mö­ne­ris­tystä lisää­mällä, ilman­vaihdon lämmön tal­tee­no­tolla tai uusiu­tuvan energian käytöllä.

Talo­yh­tiöille ener­gia­to­dis­tuksen antaa Ori­ginal Energy Finland Oy:n päte­vöi­tynyt ener­gia­to­dis­tuksen laatija. Laa­dittu Ener­gia­to­distus on voi­massa 10 vuotta. Ener­gia­to­distus sisältää myös huo­mioita ja toi­menpide-ehdo­tuksia raken­nuksen ener­gia­te­hok­kuuden parantamiseksi.

Ener­gia­to­distus annetaan talo­yhtiön jokai­selle raken­nuk­selle erikseen. Jois­sakin tapauk­sissa yhden raken­nuksen ener­gia­to­distus paloi­tellaan vielä osiin, mikäli mer­kit­tävää osaa raken­nuk­sesta käy­tetään muuhun kuin raken­nuksen pääkäyttötarkoitukseen.

Kysy energia-asiantuntijaltamme